Контакт

Компанија `Новости`


Пун назив:
Новинско-издавачко друштво компанија Новости АД

Адреса:
Трг Николе Пашића 7
11000 Београд
Република Србија

Телефони редакције:
Централа: 011/3028-000

Секретаријат: 011/3028121

Редакција: 011/3028292 

Идентификација:
Делатност: Издавање новина
Шифра делатности: 5813
Матични број: 07040962
Порески број: 100002348

е-маил: магазин@новости.рс